De Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

Mijn naam is Welmoed Visser-Korevaar. Binnen Judo Vianen ben ik vanaf heden de Vertrouwens Contact Persoon (VCP) voor de leden van de vereniging.

Ik ben moeder van 3 zoons, woon achtend in Vianen. Ik hou mij vanuit mijn beroep als orthopedagoog/seksuoloog onder andere bezig met thema’s rondom gedrag, gelijkwaardigheid en veiligheid bij jongeren.  Ik vind het dan ook belangrijk en noodzakelijk dat daar aandacht voor is bij een sportvereniging.

Eerder ben ik enkele jaren betrokken geweest bij Judo Vianen als voorzitter. Ik ken de vereniging daardoor van binnenuit. Op dit moment heb ik geen betrokkenheid bij de vereniging en heb daardoor geen belangen in de vereniging.

De rol VCP is in het leven geroepen om binnen een vereniging een eerste aanspreekpunt te hebben. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

VCP-ers hebben een dubbele taak:
1. De weg wijzen wanneer er vragen zijn.
2. Meedenken over preventie.

Zij fungeren als eerste opvang voor leden met een klacht. Overigens biedt het pestprotocol en het protocol seksuele intimidatie een houvast om te handelen voordat u de VCP inlicht. Echter het staat u vanzelfsprekend altijd vrij om even te informeren.

Als VCP’er houd ik mij binnen Judo Vianen bezig met een Veilig Sportklimaat voor iedereen. Sport is leuk en ontspannend en moet ook een veilige plek zijn waar je als lid naartoe wilt gaan. Daarin moet iedereen zich prettig voelen en vooral zichzelf kunnen en mogen zijn.

Judo is een contactsport waarbij leden en trainers elkaar aanraken. Dit is onvermijdelijk bij de training. Als er onverhoopt toch dingen zijn waardoor iemand zich niet prettig, bedreigd of geïntimideerd, kortom niet veilig voelt, kan hij/zij zich bij mij melden.

Concreet betekent dit dat ik als VCP’er de eerste opvang doe en een luisterend oor biedt. Daarna zorg ik dat er contact wordt gelegd tussen de melder (het lid van de vereniging die het betreft) en een vertrouwenspersoon van de Judo Bond Nederland en/of het NOC *NSF. Dan wordt de situatie waarin iets onveiligs of onprettigs is gebeurd besproken en een oplossing voor gezocht om dit te stoppen en verdere problemen te voorkomen.

Als VCP’er ben ik géén lid van het bestuur, zodat alles wat aan mij toevertrouwd wordt ook discreet behandeld wordt en ik onafhankelijk van het bestuur stappen richting het NOC*NSF kan zetten om een veilig sportklimaat binnen Judo Vianen te promoten.

Mocht er een situatie zijn die iemand met mij wil bespreken, dan kan dat via de mail; welmoedvisser73@gmail.com

Ik neem dan contact op voor een afspraak.

Naamloossamen-naar-een-veiliger-sportklimaat

Over ons

Bij Judo Vianen gaat  het vooral om de sportieve en (sociaal) vormende elementen van judo. Daarnaast is er veel aandacht voor het plezier dat de judoka’s met elkaar kunnen hebben.

Ieder jaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor onze leden buiten de standaard lessen. Afgelopen jaren hebben we onder andere kerstontbijt, zwemmen, judokamp, sinterklaas toernooi en verschillende andere toernooien georganiseerd.

Lees meer >

JBN-keurmerk- correct (zonder jaartal

Locatie dojo